Slide background

IZRADA STUDIJA O UTJECAJU

ZAHVATA NA OKOLIŠ

Slide background

IZRADA ELABORATA ZAŠTITE OKOLIŠA

Slide background

IZRADA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM

Slide background

IZRADA STRATEŠKE STUDIJE

O UTJECAJU PLANA I PROGRAMA NA OKOLIŠ

Slide background

GIS U ZAŠTITI OKOLIŠA I PRIRODE

Slide background

PROVEDBA ISTRAŽIVANJA I MONITORINGA

FLORE I FAUNE

 • Izrada studija o utjecaju zahvata na okoliš
 • Izrada elaborata zaštite okoliša
 • Izrada plana gospodarenja otpadom
 • Izrada strateške studije o utjecaju plana i programa na okoliš
 • GIS u zaštiti okoliša i prirode
 • Provedba istraživanja i monitoringa flore i faune

EKOTOP d.o.o.

O nama

Ekotop d.o.o. je tvrtka koja nudi profesionalne usluge savjetovanja i izrade dokumentacije u području zaštite okoliša.

Osnovna djelatnost tvrtke su stručni poslovi zaštite okoliša: izrada studija i elaborata o utjecaju zahvata na okoliš, te pružanje stručnih savjeta i usluga iz područja zaštite okoliša i prirode u graditeljstvu, industriji, poljoprivredi, turizmu i drugim područjima.

U suradnji s brojnim partnerskim tvrtkama pružamo usluge pripreme projektne i natječajne dokumentacije za EU fondove, projektiranja prometnica te projektiranja i studije izvodljivosti za sustave vodoopskrbe i odvodnje s pročistačima otpadnih voda.

Kvalitetne usluge našim klijentima osigurava naš stručni tim djelatnika s dugogodišnjim iskustvom u stručnim poslovima zaštite okoliša i prirode.

Suradnja sa znanstvenim institucijama i stručnim agencijama, aktivnost na širokom području struke te primjena znanja i alata uz podizanje svijesti o zaštiti okoliša i prirodnih vrijednosti pridonosi uspješnijem poslovanju i boljoj kvaliteti proizvoda i usluga.

NAŠ TIM

Robert Španić, dipl. ing. biol.

 • Ovlašteni voditelj stručnih poslova zaštite okoliša prema suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
 • Devet godina iskustva u svim fazama izrade studija i elaborata o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, studija za glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu te organizaciji i provedbi monitoringa faune (slatkovodne ribe, leptiri, vretenca).
 • Voditelj izrade brojnih stručnih studija i elaborata za procjenu utjecaja na okoliš i ekološku mrežu za razne zahvate: hidroelektrane, prometnice, kamenolome, regulacije vodotoka i manje privatne investicije.
 • Koautor na oko 200 studija i elaborata iz područja zaštite okoliša i prirode.

Domagoj Švaljek, struč. spec. ing. aedif.

 • Ovlašteni voditelj stručnih poslova zaštite okoliša prema suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
 • Dugogodišnje iskustvo vođenja izrade studija o utjecaju na okoliš i elaborata zaštite okoliša te koautorstvo u 50-tak dokumenata iz domene stručnih poslovima zaštite okoliša i gospodarenja otpadom.
 • Iskustvo u projektiranju komunalne infrastrukture u niskogradnji.

Martina Cvitković, mag. geog.

 • Ovlaštena stručnjakinja na poslovima zaštite okoliša prema suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
 • Magistrica geografije, smjer Fizička geografija s geoekologijom.
 • Iskustvo u području primjene GIS alata u izradi kartografskih podloga, analitici, izradi baza podataka i primjeni navedenog u izradi studija i elaborata za procjenu utjecaja na okoliš.

Dario Rupić, dipl. ing. prom.

 • Ovlašteni stručnjak na poslovima zaštite okoliša prema suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
 • Iskustvo u stručnim poslovima zaštite okoliša, izrada studija i elaborata zaštite okoliša
 • Iskustvo u projektiranju telekomunikacijske infrastrukture.

Tihana Vilović, mag. oecol.

 • Magistra struke znanosti o okolišu, interdisciplinarnog smjera na Biološkom odsjeku PMF-a.
 • Specijalnost: botanika

USLUGE

Stručni poslovi zaštite okoliša

 • Izrada studija o utjecaju na okoliš
 • Izrada elaborata zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš
 • Izrada strateških studija o utjecaju planova i programa na okoliš
 • Izrada elaborata o usklađenosti glavnog projekta s propisanim mjerama zaštite okoliša
 • Izrada izvješća o stanju okoliša
 • Izrada programa zaštite okoliša
 • Usluga unosa podataka u Registar onečišćavanja okoliša
 • Izrada elaborata o usklađenosti poizvoda s mjerilima u postupku ishođenja znaka zaštite okoliša „Prijatelj okoliša“ i znaka EU Ecolabel
 • Izrada elaborata gospodarenja otpadom
 • Izrada plana gospodarenja otpadom

Savjetovanje u zaštiti okoliša i prirode

 • Savjetovanje u zaštiti okoliša i prirode u sklopu planiranja i projektiranja svih tipova zahvata u prostoru
 • Izrada zahtjeva za izdavanje vodopravne dozvole
 • Savjetovanje i priprema zahjeva za prethodnu ocjenu prihvatljivosti zahvata i planova za ekološku mrežu

Istraživanja i praćenja stanja flore i faune

 • Provedba faunističkih i botaničkih terenskih istraživanja
 • Provedba praćenja stanja flore i faune
 • Izrada protokola za praćenje stanja prirode i provođenje praćenja stanja

GIS u zaštiti okoliša i prirode

 • Izrada digitalnih tematskih karata
 • Upotreba GIS alata u analizi stanovništva, krajobraza, geologije, geomorfologije, biologije i ostalih sastavnica okoliša u procjeni utjecaja na okoliš

VIJESTI

 

 

 

REFERENCE STRUČNOG TIMA

Naši zaposlenici stjecali su iskustvo u stručnim poslovima zaštite okoliša sudjelujući u izradi raznih tipova okolišne dokumentacije
za raznolike tipove zahvata diljem Hrvatske.

Izdvajamo značajnije osobne reference zaposlenika:

 

STUDIJE O UTJECAJU ZAHVATA NA OKOLIŠ:

Autocesta A13, Vrbovec 2 - Bjelovar - Virovitica - gr. R. Mađarske, Dionica: Bjelovar - Virovitica


Proširenje luke Vukovar - nova luka Istok


Žičara Učka (Medveja - Vojak)


Uređaji za pročišćavanje otpadnih voda grada Nova Gradiška


Izgradnja pogona za fermentaciju sladovine i objekta za smještaj CIP tehnologije u Karlovačkoj pivovari


Podravska brza cesta, Dionica: Našice - Slatina

ELABORATI ZAŠTITE OKOLIŠA:

Obnova državne ceste D Stative - Borlin dionica, 001 od km 27+140 do km 30+710, duljine 3,57

Sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda aglomeracije Varaždinske Toplice

Obrana od poplave dijela naselja Krvavac na desnoj obali Neretve

Izgradnja male hidroelektrane
"Odeta 2"

Zamjena dijela opreme u postojećem pogonu za preradu ribe tvrtke Ancora Commerce d.o.o., Dugopolje

Uređenje obalnog pojasa i plaže u Kaštel Lukšiću

STUDIJE GLAVNE OCJENE PRIHVATLJIVOSTI ZAHVATA ZA EKOLOŠKU MREŽU:

Izgradnja recirkulacijskog akvakulturnog sustava za proizvodnju smuđa u Plaškom

Izgradnja male hidroelektrane
"Odeta 1"

Uređenje savskog plovnog puta i određivanje regulacijske linije Save od Račinovaca do Siska

Izgradnja infrastrukture luke Osijek

Izgradnja DV 2x110 kV Vukovar - Ilok s priključkom na
TS 110/35/10 kV Nijemci

Uređenje lijeve obale Neretve uzvodno od mosta u Metkoviću

PLANOVI GOSPODARENJA OTPADOM:

Plan gospodarenja otpadom Općine Milna za razdoblje 2016. - 2022.


Plan gospodarenja otpadom Općine Komiža za razdoblje 2015. - 2021.


Plan gospodarenja otpadom Općine Muć za razdoblje 2015. - 2021.


Plan gospodarenja otpadom Grada Visa za razdoblje 2015. - 2021.


Plan gospodarenja otpadom Grada Vrlike za razdoblje 2015. - 2021.

KONTAKTIRAJTE NAS

POŠALJITE NAM E-MAIL ILI NAS NAZOVITE NA:

T: +385 1 4840 940

E-mail: ekotop@ekotop-zastita-okolisa.hr

               spanic@ekotop-zastita-okolisa.hr

 

Ekotop d.o.o.

Sjedište: Hektorovićeva ulica 2, Zagreb
grand centar
Ured: Ulica grada Vukovara 274, Zagreb
tehnika_zgrada

OIB: 65244908899
MB: 04521889

Osnivač i član uprave društva: Robert Španić, dipl. ing. biologije

Žiro račun: HR1523400091110780230 (Privredna banka Zagreb d.d.)

Subjekt je upisan u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS): 081021116

Temeljni kapital: 100.000,00 kn uplaćen u cijelosti